Lidmaatschap

Er zijn twee soorten lidmaatschap mogelijk bij De Zeven Buurtschappen.

Rijdend lid:
• Dit lidmaatschap geeft recht op het deelnemen aan clublessen.
• Rijdende leden kunnen een startkaart aanvragen bij de KNHS.
• Rijdende leden mogen gebruik maken van de kleine hal en de tussenhal, mits er geen activiteiten plaatsvinden.
• Indien er lessen zijn in de grote hal en in de tussenhal mogen rijdende leden gebruik maken van de kleine hal.

Niet rijdend lid:
• Dit lidmaatschap geeft geen recht op het deelnemen aan clublessen.
• Niet-rijdende leden kunnen geen gebruik maken van de kleine en tussenhal.
• Niet-rijdende leden kunnen geen startkaart aanvragen.
Leden (zowel rijdende leden als niet-rijdende leden) worden verplicht aangemeld bij de KNHS en zijn verplicht de statuten en de reglementen van de KNHS en de besluiten van de organen van de KNHS na te leven.
Alle leden hebben stemrecht tijdens de jaarvergaderingen van de Zeven Buurtschappen.

Donateurs:
De Zeven Buurtschappen kent naast leden ook donateurs.
Donateurs dragen de vereniging een warm hart toe. Zij voelen zich betrokken bij de vereniging en zijn bereid de vereniging te ondersteunen met raad en daad.
Zij verplichten zich om jaarlijks minimaal de vastgestelde bijdrage (€ 15) te voldoen.
Donateurs mogen de Algemene jaarvergadering bijwonen.

Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast aan de organisatie-indeling binnen de KNHS.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld in de ledenvergadering van 17 april 2007.

 Huishoudelijk reglement
• Het lidmaatschap voor rijdende leden geeft recht op het deelnemen aan clublessen.
• Rijdende leden kunnen een startkaart aanvragen bij de KNHS.
• Rijdende leden mogen gebruik maken van de kleine hal en de tussenhal, mits er geen activiteiten plaatsvinden.
• Indien er lessen zijn in de grote hal en in de tussenhal mogen rijdende leden gebruik maken van de kleine hal.
• Rijdende leden zijn automatisch lid van “Vrienden van de Hoffmeijer”.
• Niet-rijdende leden kunnen geen startkaart aanvragen.

Contributie
• De contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
• De contributienota is een jaarnota en wordt verstuurd in de maand na de ledenvergadering.
• Het lidmaatschap is een jaarlidmaatschap en bij tussentijdse opzegging blijft de contributie verschuldigd aan de vereniging.

Rijdend Lid:
• Lidmaatschap 140,- (Ruiter met tweede paard: 125,- + 70,00 = 195,00). Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december.
• Lid worden kan per kwartaal, dus per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
• Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per 31 december, dit moet per mail worden doorgegeven naar info@zevenbuurtschappen.nl uiterlijk 15 november.
• Vrienden kaart Hofmeijer 11,50
• Extra Bijdrage Hoffmeijer 30,-
• Eenmalig entreegeld 50,-
• KNHS Kosten (zie www.knhs.nl)

Niet Rijdend Lid:
• Lidmaatschap 25,-
• KNHS Kosten (zie www.knhs.nl)

Donateurs:
• vanaf 15,- per jaar

Hart voor de Hoffmeijer
In de kantine hangt een bord met de namen van iedereen die middels een jaarlijkse bijdrage van € 25 heeft aangegeven Hart voor de Hoffmeijer te hebben.

Lid Worden
Wil je lid worden van De Zeven Buurtschappen? Download dan het aanmeldingsformulier via onderstaande link.

Acceptatie vindt plaats na goedkeuring van het bestuur. In het kader van de privacywetgeving die in 2018 is ingegaan verzoeken wij je tevens de toestemmingsverklaring te ondertekenen. In deze verklaring kun je aangeven of wij jouw gegevens mogen doorgeven aan de KNHS, of wij je mogen informeren over verenigingsactiviteiten en of wij je mogen benaderen voor activiteiten van bijvoorbeeld andere sportverenigingen. Ook kun je aangeven of wij eventueel foto’s die worden genomen tijdens evenementen e.d. mogen publiceren, en of wij je eventueel mogen benaderen na beëindiging van het lidmaatschap voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. Wij verzoeken je in ieder geval de eerste 3 mogelijkheden aan te kruisen.

Ook toegevoegd aan het aanmeldingsformulier is een machtigingsformulier automatische incasso, zodat wij de contributie en andere bijdragen automatisch kunnen incasseren. Wij zijn van plan op termijn hiertoe over te gaan, maar doen dit momenteel (2022) dus nog niet.

Vervolgens kan het formulier worden verstuurd aan:
Nicole Koning ter Hege
t.a.v. Nieuw lid 7b
Brummelhuisweg 1
7475 MC Markelo

of een scan naar
info@zevenbuurtschappen.nl

Algemene informatie voor leden
• Voor de vormen van lidmaatschap en contributie verwijzen wij u naar het bovenstaande.
• De lestijd is 45 minuten.
• Er is in principe een vaste lesindeling die wordt opgesteld door de instructie in overleg met de leden.  Van de leden wordt verwacht zich zo veel mogelijk aan deze indeling te houden en bij incidentele afwijkingen dit vooraf te overleggen met de instructie.
• Zowel ‘s zomers als ’s winters zijn de lessen binnen.
• Rijdende leden mogen ook gebruik maken van de losrijhallen mits er geen activiteiten en/of lessen plaatsvinden.
• Aanvragen van startkaarten kun je zelf regelen via www.mijnknhs.nl .
• Afmelden van lidmaatschap en/of combinaties dienen vóór 15 november schriftelijk of via de mail aan het secretariaat te worden doorgegeven i.v.m. tijdige afmelding bij de KNHS. De KNHS accepteert alleen afmeldingen die door de vereniging worden doorgegeven. Het niet tijdig afmelden van lidmaatschap betekent dat je het hele jaar hiervoor moet betalen.
• Het opgeven voor wedstrijden wordt niet verzorgd door de vereniging.
Je kunt je aanmelden voor wedstrijden via de KNHS-site, via www.startlijsten.nl of eventueel via een eigen website van de organisatie. Je dient zelf zorg te dragen voor de financiële afwikkeling.
• Ten minste een keer per jaar (doorgaans in maart of april) is er een algemene jaarvergadering. Tijdens die vergadering verantwoordt het bestuur zich over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komende jaar besproken.

Door het organiseren van een aantal concoursen kunnen wij de contributie laag houden, voorwaarde is dan wel dat alle leden hun steentje bijdragen en helpen bij de organisatie van deze evenementen. Het lidmaatschap is dus niet vrijblijvend.
Zie ook het actuele beleidsplan. Dit wordt periodiek (meestal 1 keer per 3 jaar) vastgesteld. Nieuwe leden ontvangen dit beleidsplan standaard. Het beleidsplan is evt. op aanvraag beschikbaar.